DŁUG

Dług w pojęciu ekonomicznym oznacza niespełniony obowiązek pewnego świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela.

Świadczenie to może być zarówno pieniężne jak i rzeczowe, to znaczy, że długiem jest wszystko to, czego może od zobowiązanego (dłużnika) żądać osoba uprawniona (wierzyciel). Przyczyną powstania długu jest opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, którego charakter może określać m.in:

  • zawarta umowa pomiędzy dwiema stronami, określająca dane świadczenie
  • rozbieżność między terminem dostawy towaru lub świadczenia usługi, a terminem zapłaty (w bilansie przedsiębiorstwa używana jest nazwa zobowiązanie)
  • pożyczka celowa, np. kredyt inwestycyjny z banku
  • decyzja sądu lub decyzja administracyjna

Świadczenie wykonalne, którego termin realizacji jeszcze nie minął, jest zobowiązaniem – nie długiem.

Celem ułatwienia dochodzenia długów, w roku 2004 została stworzona możliwość powoływania instytucji tzw. biuro informacji gospodarczej, którego celem jest zbieranie informacji o nierzetelnych dłużnikach.

Odwrotnością zobowiązania jest należność.

 

DŁUG

windykacja, dług, zadłużenie, długi