PRAWO ŁOWIECKIE

Jak wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego, czym zakazać polowania na swoim terenie?

Nowelizacja Prawa łowieckiego, która prywatnym właścicielom gruntów pozwala wyłączać je z obszaru polowań, jest w Sejmie, ale zgodnie z obowiązującym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, można wyłączyć grunt z obszaru łowickiego już teraz, nie czekając na nowelizację. Nowelizacja ustawy wprowadzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. który wskazał na niedostateczną ochronę praw właścicielskich i nakazał zmianę przepisów w tym zakresie.

Jeśli nasza działka jest włączona do obwodu łowieckiego, myśliwi mogą na niej, nawet wbrew naszej woli,  urządzać polowania, wjeżdżać samochodami, instalować urządzenia związane z wykonywaniem polowania, np. budować ambony, paśniki.  Za utrudnianie im tych czynności właściciel terenu może nawet otrzymać mandat.

Jeżeli chcesz tego uniknąć, nasza kancelaria prawna pomoże Ci wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego.

 

Obwód łowiecki – jak powstaje?

Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Podział województwa na obwody łowieckie odbywa się w drodze uchwał sejmiku województwa na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a także właściwej izby rolniczej. W przypadku, gdy obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego województwa, uchwałę podejmował sejmik właściwy dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa właściwym dla pozostałego obszaru.

Na mocy obowiązującej (na dzień 08-02-2018 ) ustawy Prawo łowieckie (art. 26), z mocy prawa wyłączone z obwodów łowieckich, są:

1) parki narodowe, rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
2) tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;
3) tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
4) budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

 

KONTAKT:

71 311 89 24

22 349 20 90

791 187 991

Language

 

Kancelaria Prawna

WSI Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

(Muchobór Wielki)