ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązanie (rachunkowość) jest to pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela, które na dzień powstania musi mieć ściśle określoną wartość oraz termin zrealizowania (zapłaty). Zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica pomiędzy momentem zaistnienia obowiązku zapłaty a momentem jego zrealizowania. W okresie pomiędzy dniem otrzymania dostawy a dniem uregulowania zobowiązania jednostka jest w posiadaniu środków gospodarczych, które czasowo nie są jej własnością; występujące wówczas dwie strony określane są jako dłużnik (odbiorca) oraz wierzyciel (dostawca). Zobowiązanie jest źródłem finansowania, kapitałem obcym składników majątkowych, będących w dyspozycji danej jednostki; w określonym terminie jednostka jest zobowiązana zwrócić obce składniki majątku lub ich równowartość właścicielowi tego majątku.

Zobowiązania publicznoprawne – obejmują naliczone, lecz jeszcze niezapłacone podatki, składki ubezpieczeń społecznych, składki ubezpieczenia zdrowotnego itp.

Zobowiązania wobec pracowników – obejmują wynagrodzenia wypłacane z opóźnieniem, a także wynagrodzenia niepodjęte w terminie.

W bilansie jednostki zobowiązania na dzień bilansowy są wykazywane w pasywach w dziale C: Zobowiązania długoterminowe lub w dziale D: Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne.

 

ZOBOWIĄZANIE

windykacja, dług, zadłużenie, długi