GRECJA - Postępowanie sądowe - Egzekucja komornicza

 


Postępowanie sądowe w Grecji

Tytuł wykonawczy -jakie warunki muszą być spełnione, aby można było go wydać ?

Tytuł wykonawczy to dokument urzędowy potwierdzający wierzytelność i umożliwiający domniemanemu wierzycielowi dochodzenie od dłużnika zastosowania się do jego treści w drodze egzekucji. Muszą zostać spełnione następujące przesłanki: istnienie tytułu wykonawczego i ważność roszczenia.


 

Komornik w Grecji

Egzekucja komornicza jest to czynność służąca wymierzeniu sprawiedliwości, której celem jest zapewnienie ochrony prawnej. Nie jest to czynność administracyjna. Wnioski kierowane do komorników i wszelkie czynności egzekucyjne stanowią czynności procesowe. Aby można było przeprowadzić egzekucję, spełnione muszą zostać następujące przesłanki:

 • właściwość miejscowa i rzeczowa komorników;
 • status strony postępowania;
 • zdolność sądowa;
 • uprawnienie do reprezentowania klienta;
 • istnienie uzasadnionego interesu;
 • zdolność procesowa;
 • istnienie tytułu wykonawczego;
 • istnienie wierzytelności, którą można zaspokoić w drodze egzekucji.

Istnieje możliwość wykonania zarówno postanowień sądowych, jak i postanowień wydanych przez organy inne niż sądy bez konieczności każdorazowego zwracania się o wydanie postanowienia sądu zatwierdzającego egzekucję Następujące dokumenty stanowią tytuły wykonawcze:

 • prawomocne orzeczenia greckich sądów;
 • orzeczenia greckich sądów opatrzone klauzulą tymczasowej wykonalności;
 • wyroki sądów polubownych;
 • pisma greckich sądów zawierające treść ugody lub określające wysokość opłat sądowych;
 • akty notarialne;
 • nakazy zapłaty wydane przez greckich sędziów;
 • nakazy eksmisji lokatora;
 • zagraniczne tytuły wykonawcze uznane za wykonalne;
 • nakazy i akty uznawane za tytuły wykonawcze z mocy prawa.

Koszty egzekucji komorniczej

 • honorarium komornika za zajęcie wierzytelności do kwoty 590 EUR włącznie – 53 EUR; w przypadku roszczeń opiewających na kwotę od 591 EUR do 6500 EUR – 53 EUR oraz dodatkowo 2,5% kwoty roszczenia, a w przypadku roszczeń opiewających na kwotę co najmniej 6500 EUR – 53 EUR oraz dodatkowo 1% kwoty roszczenia, do maksymalnej kwoty 422 EUR za każdy zajmowany składnik majątku, statek morski lub powietrzny;
 • honorarium komornika za przygotowanie programu licytacji lub ponownej licytacji bądź streszczenia sprawozdania z zajęcia w przypadku roszczeń do kwoty 590 EUR włącznie wynosi 53 EUR; w przypadku roszczeń opiewających na kwotę od 591 EUR do 6500 EUR – 2% wartości wierzytelności, a w przypadku roszczeń opiewających na kwotę co najmniej 6501 EUR – 1% wartości roszczenia, do maksymalnej kwoty 210 EUR;
 • honorarium licytatora – 30 EUR;
 • honorarium komornika za przeprowadzenie jakiejkolwiek innej czynności egzekucyjnej – wysokość takiej opłaty wynosi od 240 EUR do 400 EUR, zgodnie z ustaleniami między komornikiem a jego klientem;
 • honorarium świadka komornika – 30 EUR dla każdego świadka, przy czym w przypadku gdy świadkiem jest komornik – 60 EUR;
 • w przypadku odstąpienia od egzekucji wysokość honorarium komornika obniża się o 50%;
 • 0,50 EUR za każdy kilometr, który komornik i jego świadkowie muszą pokonać, aby dotrzeć na miejsce, w którym ma zostać podjęta czynność;
 • specjalne honorarium komornika zależne od stopnia złożoności wykonania orzeczenia: zgodnie z ustaleniami między komornikiem a klientem (dłużnik nigdy nie uiszcza tego honorarium).

Przedmiot i charakter środków egzekucyjnych

Przedmiotem środków egzekucyjnych może być majątek dłużnika lub osoba dłużnika. Środki egzekucyjne to czynności materialne podejmowane przez urzędników uprawnionych do ich podejmowania; służą one bezpośredniemu lub pośredniemu zaspokojeniu roszczeń w drodze egzekucji przeprowadzanej przez państwo. Środki egzekucyjne można stosować wobec następujących składników majątku:

 • rzeczy ruchomych znajdujących się w posiadaniu dłużnika, wierzyciela lub osoby trzeciej gotowej do ich wydania;
 • praw majątkowych dłużnika do majątku ruchomego osoby trzeciej;
 • środków pieniężnych;
 • roszczeń pieniężnych osoby, przeciwko której skierowane są czynności egzekucyjne, wobec osób trzecich;
 • nieruchomości należących do dłużnika lub praw majątkowych dłużnika;
 • statków morskich;
 • statków powietrznych;
 • praw własności intelektualnej, patentów i praw do filmów.


 

GRECJA - WINDYKACJA

 

Windykacja należności w Grecji  prowadzona jest przez nas w oparciu o rozległą wiedzę na temat reguł prawnych i zwyczajowych panujących na tamtejszym rynku. Zarówno współpraca z kontrahentem jak i windykacja wymaga znajomości podstawowych przepisów dotyczących chociażby form prowadzenia działalności, a co za tym idzie form odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów gospodarczych i w dalszej kolejności – możliwości skutecznego dochodzenia należności, a więc skutecznej windykacji. W Grecji prowadzimy działania windykacji pośredniej i bezpośredniej, nasi prawnicy skutecznie przeprowadzą sprawę przez sąd jak również skierujemy sprawę do Komornika i będziemy nadzorować jego działania.

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska dysponuje takim zasobem wiedzy oraz doświadczenia i dlatego jesteśmy w stanie dla Państwa świadczyć pomoc przy odzyskiwaniu należności w Grecji. Dobry adwokat to podstawa sukcesu. Współpracujemy tylko z najlepszymi adwokatami greckimi.

 

Grecji dłużnik nie płaci - nie czekaj skontaktuj się z nami.

 

Odzyskanie należności od dłużnika wymaga zawsze zdecydowanego i szybkiego działania. Nie da się ukryć, że windykacja w Grecji przebiegać będzie o wiele sprawniej, jeśli powierzymy ją kancelarii, która doskonale zna węgierskie przepisy i ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Warto też wiedzieć, jakie są etapy egzekucji długu, aby skorzystać z nich we właściwej kolejności.


 

Jeżeli są Państwo zainteresowani pozyskaniem większej ilości informacji na temat odzyskiwania należności zagranicznych zachęcamy do zapoznania się z ofertą windykacyjną poszczególnych Państw Europejskich:

- Windykacja w Austrii

- Windykacja w Albanii

- Windykacja w Belgii

- Windykacja w Bułgarii

- Windykacja w Czechach

- Windykacja w Danii

- Windykacja w Estonii

- Windykacja w Finlandii

- Windykacja w Grecji

- Windykacja w Luksemburgu

- Windykacja na Łotwie

- Windykacja we Francji

- Windykacja w Hiszpanii

- Windykacja w Holandii

- Windykacja na Litwie

- Windykacja w Norwegii

- Windykacja w Portugalii

- Windykacja na Słowacji

- Windykacja w Słowenii

- Windykacja w Szwecji

- Windykacja na Węgrzech

- Windykacja w Wielkiej Brytanii

- Windykacja we Włoszech