">

 

Komornik Francja

Ustawa z dnia 9 lipca 1991 roku zreformowała egzekucję sądową we Francji. Zgodnie z treścią art. 1 w/w ustawy każdy wierzyciel może w okolicznościach w niej przewidzianych domagać się realizacji zobowiązania przez dłużnika. Zgodnie z  art. 2 tej ustawy wierzyciel, któremu przysługuje roszczenie względem dłużnika o zwrot określonej kwoty, może domagać się wszczęcia postępowania egzekucyjnego po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie.Jak wszcząć egzekucję komorniczą we Francji?

W celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego we Francji jest konieczny tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzuli wykonalności. Wierzyciel dysponuje pełną swobodą w przypadku wyboru sposobu egzekucji. Wybór sposobu egzekucji musi uwzględnić zasadę proporcjonalności pomiędzy dostępnymi środkami oraz potrzebami postępowania egzekucyjnego.

Wybór komornika we Francji

Zasięg terytorialny komorników jest ograniczony. Poza Paryżem komornicy sądowi uprawnieni są do działania na obszarze właściwości sądu powszechnego Tribunal d’Instance miejsca ich zamieszkania. W Paryżu  zakres działania komorników  obejmuje cały obszar właściwości sądu powszechnego Tribunal de Grande Instance.

Jak skierować wniosek egzekucyjny do komornika we Francji?

Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzenia należności we Francji, w składzie oferty mamy pełną obsługę prawną w tym zastępstwo Państwa w skierowaniu wniosku egzekucyjnego do komornika, jak również nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym.

Masz pytania skontaktuj się z nami.

Dłużnik z Francji
Komornik we Francji
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym we Francji
Windykacja we Francji
Komornik - Francja