BELGIA - KOMORNIK

W związku z wieloma sprawami na terenie Belgii chcielibyśmy przybliżyć Państwu procedury i możliwości egzekucyjne Komornika w Belgii

Komornik sądowy w Belgii odgrywa kluczowa role w zakresie egzekucji orzeczeń belgijskich sadów i trybunałów. Jak również może dochodzić należności wynikających z europejskich nakazów zapłaty oraz europejskich tytułów egzekucyjnych.

Ponadto, w sprawach cywilnych i gospodarczych, jako jedyny organ do tego powołany, dokonuje czynności polegających na doręczaniu. Posiada również uprawnienia do przeprowadzania czynności w sprawach karnych.

Nadzór nad prawidłowością prowadzonego postępowania egzekucyjnego sprawuje sędzia egzekucyjny, który na skutek skarg dłużnika może wydawać zarządzenia zmierzające do prawidłowego wykonania egzekucji.

Komornik sądowy w Belgii

NIEZALEŻNY FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY

Komornik sadowy jest funkcjonariuszem publicznym, dokonuje czynności na własny rachunek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Komornik sadowy podlega określonym przepisom prawa, sankcjom dyscyplinarnym oraz zasadom etyki, gwarantuje bezstronność oraz niezależność postępowania.

Tożsamość zawodowa komornika sadowego ma charakter dualny: urzędowy oraz indywidualny.

Indywidualny wynika z faktu wykonywania powierzonych żądań w ramach własnej działalności gospodarczej, natomiast urzędowy (publiczny) jest konsekwencja powierzonej mu funkcji. Podkreślić należy, Iz ustawodawca przyznał komornikowi sadowemu w zakresie wykonywania pewnych czynności (np. doręczania dokumentów) wyłączne uprawnienia, w konsekwencji nie może on odmówić dokonania czynności zawnioskowanej przez stronę, na rzecz, której wszczęto postępowanie.

Komornik sadowy dokonuje czynności o charakterze sadowym oraz stricte wykonawczym ( czynności egzekucyjne). Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej jest gwarancja bezstronnego i niezależnego działania komornika sadowego.

Komornik sadowy musi legitymować sie wykształceniem wyższym (dyplom licencjata lub magistra prawa) oraz odbyć dwuletnia praktykę zakończona złożeniem egzaminu końcowego.

Zgodnie z art. 516 Kodeksu Postępowania Sadowego komornik sadowy doręcza wezwania, decyzje oraz orzeczenia. Kompetencje niniejsze pozwalają uznać go za przedstawiciela władzy sadowniczej. Z drugiej strony komornik przeprowadza czynności egzekucyjne.

UPRAWNIENIA KOMORNIKA SADOWEGO

Funkcjonariusz publiczny

Uprawnienia

Komornicy sadowi posiadają wyłączne uprawnienia do sporządzania i doręczenia dokumentów w okręgu sadowym, w którym działają.

Wykonują orzeczenia sadowe oraz inne tytuły wydane na podstawie odrębnych przepisów.

W zakresie sprawowania funkcji publicznej przez komornika sadowego istotne jest podkreślenie następujących zasad:

  • Sformułowanie "w okręgu sadowym" oznacza, Iz właściwość miejscowa komornika sadowego ogranicza sie do właściwości terytorialnej sadu pierwszej instancji miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli dokument wymaga doręczenia dłużnikowi zamieszkałemu w innym okręgu sadowym, komornik sadowy musi zwrócić sie do innego właściwego terytorialnie komornika sadowego.

  • Komornik sadowy jest zobowiązany do wykonywania obowiązków, do których został ustawowo upoważniony, jako organ wyłączny. Nie może odmówić ich dokonania w sytuacji otrzymania wniosku w tym zakresie i na rzecz każdego, kto złoży taki wniosek, chyba ze wiązałoby sie to z podjęciem czynności na rzecz krewnych w linii prostej lub linii bocznej do czwartego stopnia pokrewieństwa włącznie (art. 517 Kodeksu Postępowania Sadowego).

Zgodnie z art. 1386 Kodeksu Postępowania Sadowego, orzeczenia oraz inne tytuły mogą być egzekwowane na podstawie uwierzytelnionego odpisu lub protokółu zaopatrzonego w klauzule wykonalności.

Termin przedawnienia tytułów wykonawczych wynosi 10 lat.

Komornik sadowy egzekwuje krajowe lub zagraniczne akty notarialne uznane za prawnie wiążące, orzeczenia zagranicznych sadów opatrzone klauzula wykonalności, orzeczenia sadów arbitrażowych, inne orzeczenia, postanowienia, nakazy oraz tytuły zasądzające daniny publicznoprawne.

Doręczanie dokumentów sadowych w Belgii

Wyłącznie komornik sadowy upoważniony jest do doręczania dokumentów sadowych na terytorium Belgii.

Przykłady:

  • Komornik sadowy może sporządzać i doręczać wezwania do stawiennictwa przed sędzia.

  • Komornik sadowy może zawiadamiać o wydaniu orzeczenia sadowego. Adresatowi doręczany jest wówczas odpis orzeczenia.

Przez doręczenie, jako czynność dokonywana przez komornika, rozumieć należy sporządzenie i przekazanie odpisu dokumentu (art. 32 Kodeksu Postępowania Sadowego).

Przystąpienie do czynności egzekucyjnych uwarunkowane jest uprzednim doręczeniem tytułu wykonawczego.

W zależności od sytuacji wyróżniamy kilka sposobów doręczeń.

Zasada jest doręczanie osobiste. Doręczenie osobie fizycznej następuje bezpośrednio do jej rak (art. 33 Kodeksu Postępowania Sadowego). Doręczenie może nastąpić w dowolnym miejscu, w którym komornik sadowy zastanie adresata.

Doręczeń zawsze należy dokonać konkretnej osobie, o ile znajduje sie ona na terytorium Belgii.

Jeżeli przesyłka nie została doręczona osobiście adresatowi, wówczas doręczenie dokonywane jest pod adresem zameldowania, w razie jego braku pod adresem zamieszkania osoby fizycznej, natomiast w przypadku osoby prawnej w jej siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności (art. 35 Kodeksu Postępowania Sadowego).

W przypadku braku możliwości osobistego doręczenia pisma adresatowi z powodu niezastania go pod wskazanym adresem, komornik sadowy pozostawia kopie dokumentu w zaklejonej kopercie pod adresem zameldowania lub, w razie jego braku, w miejscu zamieszkania adresata. Komornik sadowy odnotowuje na oryginale dokumentu oraz na doręczonym odpisie datę, godzinę i miejsce pozostawienia kopii dokumentu. W tym samym lub następnym dniu roboczym komornik sadowy przesyła list polecony do osoby, na rzecz której dokonano doręczenia, z odpowiednim pouczeniem. (art. 38 Kodeksu Postępowania Sadowego).

Jeżeli dłużnik nie posiada zadeklarowanego adresu zameldowania lub miejsca zamieszkania na terytorium Belgii, wówczas znajdują zastosowanie przepisy art. 40 Kodeksu Postępowania Sadowego. W przypadku doręczeń zagranicznych komornik sadowy przesyła list polecony lub list zwykły pod znany mu adres za granica. Nadanie dokumentu w placówce pocztowej jest równoznaczne z jego doręczeniem.

Jeżeli komornik sadowy nie dysponuje adresem na terenie Belgii lub za granica, wówczas doręczenie następuje za pośrednictwem prokuratora.

W sprawach doręczeń na terenie Unii Europejskiej belgijski komornik sadowy ma obowiązek stosowania przepisów Rozporządzenia nr 1393/2007 w sprawie doręczania w Państwach Członkowskich dokumentów sadowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

Dokonywanie czynności egzekucyjnych

Komornik sadowy dokonuje czynności egzekucyjnych. Podstawa wszczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy.

  • Orzeczenie o zapłacie kwoty pieniężnej

Na podstawie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzula wykonalności komornik sadowy może wydąć nakaz zapłaty, co stanowi pierwsza czynność egzekucyjna.

Komornik może również prowadzić postępowanie zabezpieczające, w ramach którego dokonuje zajęcia ruchomości oraz nieruchomości.

Nieruchomości lub ruchomości wymienione przez komornika sadowego w nakazie zajęcia majątku w toku postępowania zabezpieczającego podlegają ZATRZYMANIU. Zajecie pozostaje w mocy przez okres 3 lat. Natomiast w przypadku dokonania zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego, komornik sadowy może dokonać zbycia majątku w drodze SPRZEDAŻY PUBLICZNEJ (komornik może powołać do udziału w czynności inne osoby- ślusarza oraz funkcjonariusza policji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu egzekucji). Komornik sporządza plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży zajętego składnika majątkowego.

Komornik może dokonywać zajęć wierzytelności. Trzeciodluznik zobowiązany jest do realizacji zajęcia wierzytelności w wysokości ponad kwotę wolna od potrąceń do rak komornika z pominięciem osoby dłużnika. Komornik sporządza plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z wierzytelności dzieląc wyegzekwowana kwotę pomiędzy wierzycieli zgodnie z przepisami prawa.

Przykład:

Na wniosek wierzyciela komornik sadowy może dokonać zajęcia wynagrodzenia za prace dłużnika. Pracodawca ma wówczas obowiązek przekazywać cześć wynagrodzenia podlegająca egzekucji bezpośrednio komornikowi sadowemu.

W porozumieniu z wierzycielem, z uwzględnieniem wysokości egzekwowanego roszczenia, jak i stanu majątkowego dłużnika, komornik sadowy stosuje najbardziej optymalny sposób egzekucji.

Priorytetem prowadzonego postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie do ugody z dłużnikiem poprzez zmobilizowanie go do zapłaty należności ratalnie we wskazanych przez organ egzekucyjny terminach.

W przypadku niewywiązywania sie przez dłużnika z dokonanych ustalę, komornik stosuje środki egzekucyjne, nie wyłączając sprzedaży majątku lub jego przejęcia.

Sprzedaż nieruchomości może nastąpić również za pośrednictwem notariusza.

  • Nakaz dokonania czynności lub powstrzymania sie od czynności, egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych, ze względu na swój charakter, może powodować trudności.

Komornik sadowy w toku egzekucji świadczeń niepieniężnych podejmuje działania służące uzyskaniu od dłużnika określonego zachowania bądź wydania ściśle określonych rzeczy.

Jako przykład egzekucji świadczeń niepieniężnych należy wskazać uregulowana w Kodeksie Postępowania Sadowego eksmisje najemców zalęgających z zaplata należności czynszowych.

Sprzedaż publiczna

Komornik sadowy czuwa nad prawidłowym przebiegiem licytacji zajętych składników majątkowych dłużnika.

Rejestr sprzedaży pełni w tym przypadku funkcje dowodowa.

Stawka wynagrodzenia komornika w Belgii

Komornikowi sadowemu przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie powierzonych mu czynności zgodnie z ustalona stawka.

Stawkę określają przepisy Dekretu Królewskiego z dnia 30 listopada 1976 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za czynności dokonywane przez komorników sadowych w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz wysokości innych świadczeń. Stawki wynagrodzenia podlegają corocznej aktualizacji.

Ile komornik w Belgii kosztuje?

Stawka wynagrodzenia komornika sadowego zawiera miedzy innymi opłaty sesyjne, opłaty stale, koszty, opłaty stosunkowe itd. Obejmuje wynagrodzenie, jakie komornik sadowy ma prawo pobierać za podejmowane czynności, z drugiej strony zwrot ponoszonych przez niego wydatków (np. koszty podróży).

W praktyce komornik sadowy wzywa wierzyciela o zaliczkę na poczet wydatków w toku prowadzonego postępowania (art. 4, AR).

Zgodnie z art. 1024 Kodeksu Postępowania Sadowego koszty egzekucji obciążają dłużnika, w związku z powyższym komornik sadowy podejmuje działania w celu wyegzekwowania poniesionych przez wierzyciela kosztów.

Komornik sadowy ma obowiązek przekazywania dłużnikowi informacji o ponoszonych kosztach oraz dokładnego ich rozliczenia.

 

Pomoc prawna w Belgii

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska dysponuje takim zasobem wiedzy oraz doświadczenia i dlatego jesteśmy w stanie dla Państwa świadczyć pomoc przy odzyskiwaniu należności z Belgii. Współpracujemy z najlepszymi adwokatami belgijskimi.