Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

NACIONALNA I MEĐUNARODNA LISTA DUGA

NATIONAL AND INTERNATIONAL LIST OF DEBTORS
 

 

Wierzytelność na sprzedaż:

Zahtjev za prodaju:

The receivable for sale:

 

Dłużnik w Chorwacji:

Dužnik u Hrvatskoj

Debtor in Croatia

Estherm duštro s ogranie

Estherm d.o.o.

Zarząd spółki

Uprava tvrtke

Director

Aida Đenđo
Podstawa powstania zadłużenia:

Osnova za stvaranje duga:

Basis for the debt:

Wyrok

Osuda

Judgment

Kwota długu:

Iznos duga:

The amount of debt:

92347 PLN
Adres dłużnika:

Adresa dužnika:

Address the debtor:

10431 SV.NEDELJA
Novaki-Industrijska 2

Chorwacja

  HR05502902079
   
Nr sprawy zadłużenia:

Broj predmeta duga:

No matter the debt:

106/WE/2021/1/1268
   
Etap postępowania:

Faza postupka:

Step procedure:

Windykacja w Chorwacji

Naplata duga u Hrvatskoj

Debt collection in Croatia

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Do you have questions about the debt exchange, you are interested in buying debts or want to sell a debt, please contact us:

Any questions regarding the exchange of claims, are interested in buying debt or debt you want to sell, please contact us:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.