Słowacja - Europejski nakaz zapłaty

Czy jest skuteczny?

Jak uzyskać Europejski nakaz zapłaty?

Postępowanie o europejski nakaz zapłaty (ENZ) wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 (dalej jako: „Rozporządzenie”). Postępowanie jest postępowaniem uproszczonym, dotyczy transgranicznych roszczeń pieniężnych, które pozwany uznał za bezsporne, opierające się na standardowych formularzach. Postępowanie umożliwia swobodny przepływ europejskich nakazów zapłaty na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej (poza Danią).

Na Słowacji sądem właściwym dla wydania orzeczenia w formie nakazu zapłaty w postępowaniu cywilnym w pierwszej instancji sprawy rozpoznają sądy powszechne, tj. w większości przypadków będzie to sąd rejonowy (okresný súd) (§ 12 kodeksu postępowania cywilnego procesowego (Civilný sporový poriadok, CSP)), a wyjątkowo sąd okręgowy (krajský súd) (§ 31 CSP). Na Słowacji nie ma przymusu adwokackiego jeżeli chodzi o takie postępowania, ale zawsze warto skorzystać z dobrego adwokata. Nasza kancelaria współpracuje na rynku słowackim z najlepszymi prawnikami w tej tematyce.

Europejski nakaz zapłaty - i co dalej?

Jak wszcząć egzekucję komorniczą na Słowacji?

Po uzyskaniu europejskiego nakazu zapłaty następnym etapem jest skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej, przez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, który składa się do właściwego organu państwa w którym zamieszkuje dłużnik. Co do zasady, postępowanie egzekucyjne prowadzone jest według zasad obowiązujących w kraju, w którym  zamieszkuje pozwany (kraj wykonania europejskiego nakazu zapłaty). Komornik sądowy np. w Polsce nie ma możliwości przeprowadzić egzekucji po za granicami polski. Skierowanie europejskiego nakazu zapłaty do postępowania egzekucyjnego na Słowacji przyprawia najwięcej problemów, ponieważ musi się odbywać zgodnie z procedurami zagranicznych organów egzekucyjnych - Komornika Sądowego (exekútor), które w każdym Państwie Unii Europejskiej są inne. Nasza kancelaria proponuje zastępstwo egzekucyjne Państwa w tym zakresie, wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wyspecjalizować się w tym zakresie, jak również korzystamy z najlepszych adwokatów międzynarodowych.

Europejski tytuł egzekucyjny

ETE stosuje się w odniesieniu do bezspornych roszczeń o charakterze transgranicznym. Postępowanie w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego umożliwia łatwe uznawanie i wykonywanie w danym państwie członkowskim orzeczeń dotyczących roszczeń bezspornych wydanych w innym państwie członkowskim.

Europejski tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych wprowadzony został Rozporządzeniem nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego.

Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

 

Termin przedawnienia należności na Słowacji

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego uprawnienie ulega przedawnieniu, jeżeli nie zostało wykonane w terminie przewidzianym w prawie. Terminy na wytoczenie powództwa są różne w zależności od sprawy.

Ustawowe terminy przedawnienia są określone w prawie. Ogólny termin przedawnienia wynosi trzy lata i rozpoczyna bieg w momencie powstania możliwości wykonania uprawnienia.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat europejskiego nakazu zapłaty zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie.

Europejski nakaz zapłaty na Słowacji

Windykacja na Słowacji

Egzekucja komornicza na Słowacji

Dłużnik ze Słowacji

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

 

 

 

 

 

Współpracujemy z:

 

 

Kancelaria Prawna Wrocław