REJESTR DŁUŻNIKÓW

 

Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń lub napisz

tel. 71 311 89 24

e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Od dnia 14 czerwca 2010 r. do biur informacji gospodarczej dłużników mogą zgłaszać nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne. Zobacz, kto może zostać wpisany na listę dłużników, w jakich przypadkach jest to możliwe i co trzeba zrobić, aby móc taki wpis uzyskać.


 


Kto może być wpisany na listę dłużników?


Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych możliwe jest przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu dłużnika:

a) będącego konsumentem, tj. osoby fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

b) niebędącego konsumentem, tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zobowiązanej względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązanej względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym;
Jakie warunki muszą być spełnione, aby wpisać dlużnika będącego konsumentem na listę dłużników?

Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

a) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki, umowy o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, dostarczaniu energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, o wywóz nieczystości itp. ,

b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;    

c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika nie będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

a) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;    

b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;    

c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.


Poza przypadkami wskazanymi powyżej wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:    

a) zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym – a więc np. nakazem zapłaty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności lub rygor natychmiastowej wykonalności;   

b) upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pisma, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;    

c) wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie.

Jakiego rodzaju dane mogą być przekazane do biura informacji gospodarczej?


Do biura informacji gospodarczej mogą być przekazane dane dotyczące dłużnika w postaci m. in.:
a) imię i nazwisko dłużnika
b) nazwa dłużnika
c) adres zamieszkania albo siedziby
d) numer PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość, seria i numer dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość
e) numer właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego bądź numer właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego
f) numer NIP

Do biura informacji gospodarczej przekazywane są również dane dotyczące zobowiązania, tj.:
a) tytułu prawnego,
b) kwoty i waluty,
c) kwoty zaległości,
d) daty powstania zaległości,
e) informacji o postępowaniach dotyczących zobowiązania,
f) informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania,
g) daty wysłania listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,
h) informacji o zbyciu wierzytelności,
i) innych informacji przekazanych w trybie i na zasadach określonych w art. 18;

Kto może przekazać informację do biura informacji gospodarczej?


Informację do biura informacji gospodarczej przekazać może wierzyciel, tj.:
a) osoba fizyczna, której wierzytelność stwierdzona jest tytułem wykonawczym (np. nakazem zapłaty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności);

a także

b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
c) osoba prawna
d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność

oraz

e) wójt, burmistrz lub prezydent miasta w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

REJESTR DŁUŻNIKÓW

windykacja, dług, zadłużenie, długi