Rozporządzenie RODO

Środki dyscyplinujące wg RODO

Podzielono je na środki stricte administracyjne oraz administracyjne kary pieniężne.

Sankcje administracyjne mogą być dla podmiotów przetwarzających dane bardzie dotkliwe niż sankcje pieniężne, gdyż te poza finansową dolegliwością nie mają wpływu na funkcjonowanie podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Wśród sankcji administracyjnych wskazanych w art. 58 rozporządzenia wymienia się m.in.:


a) ostrzeżenia wydawane administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dotyczących możliwości naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia poprzez planowane operacje przetwarzania;


b) udzielanie upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia przez operacje przetwarzania;


c) nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, wynikającego z praw przysługujących jej na mocy niniejszego rozporządzenia;


d) nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dostosowania operacji przetwarzania do przepisów niniejszego rozporządzenia, a w stosownych przypadkach wskazanie sposobu i terminu;


e) nakazanie administratorowi zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych;


f) wprowadzanie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania;


g) nakazanie na mocy art. 16, 17 i 18 sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz nakazanie na mocy art. 17 ust. 2 i art. 19 powiadomienia o tych czynnościach odbiorców, którym dane osobowe ujawniono;


h) cofnięcie certyfikacji lub nakazanie podmiotowi certyfikującemu cofnięcia certyfikacji udzielonej na mocy art. 42 lub 43, lub nakazanie podmiotowi certyfikującemu nieudzielania certyfikacji, jeżeli jej wymogi nie są spełnione lub przestały być spełniane;

Najbardziej dotkliwe sankcje mogą spowodować poważne utrudnienia w funkcjonowaniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe osób fizycznych.

Administracyjne kary pieniężne

Przedsiębiorco uważaj, rozporządzenie RODO wskazuje, iż wśród administracyjnych kar pieniężnych występują kary pieniężne w wysokości do 10 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości 2 % jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.


Nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy na podstawie art. 58 ust.2. podlega na mocy ust. 2 administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości 4 % jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.