WINDYKACJA W AUSTRII

Windykacja w Austrii prowadzona jest przez nas w oparciu o rozległą wiedzę na temat reguł prawnych i zwyczajowych panujących na tamtejszym rynku. Zarówno współpraca z kontrahentem austriackim jak i windykacja w Austrii wymaga znajomości podstawowych przepisów dotyczących chociażby form prowadzenia działalności, a co za tym idzie form odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów gospodarczych i w dalszej kolejności – możliwości skutecznego dochodzenia należności, a więc skutecznej windykacji w Austrii.

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska dysponuje takim zasobem wiedzy oraz doświadczenia i dlatego jesteśmy w stanie dla Państwa świadczyć pomoc przy odzyskiwaniu należności z Austrii.

 

PROCES WINDYKACJI W AUSTRII

Podobnie jak w Polsce, windykację w Austrii rozpoczynamy od wysłania do dłużnika specjalnego pisma wzywającego do zapłaty (Mahnung). Pismo to musi spełniać określone prawem wymogi, wyznaczające właściwy termin realizacji zobowiązania a także wyraźnie określające sankcje postępowania sądowego. Wezwanie do zapłaty otwiera etap polubowny windykacji długów w Austrii, w ramach którego podejmujemy szereg działań poprzez naszych pracowników terenowych, którzy starają się skontaktować bezpośrednio z dłużnikiem. Od kilku lat odnotowujemy dużą skuteczność odzyskiwaniu należności w Austrii dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników.

Postępowanie sądowe w Austrii

W przypadku bezskuteczności działań na etapie polubownym, otwiera się możliwość sądowej egzekucji należności. Uzyskujemy sądowe nakazy zapłaty na podmioty austyjackie w różnych trybach w zależności od charakteru sprawy:

- tryb uproszczony (przy roszczeniach do kwoty 30.000,00 EUR)

- ERV – Elektronischer Rechtsverkehr – postępowanie elektroniczne

- ETE – postępowanie prowadzone na podstawie ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 805/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych)

- postępowanie o uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

 

Egzekucja komornicza w Austrii

Następnym etapem jest postępowanie egzekucyjne, które w Austrii reguluje Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym (EO – Exekutionsordnung) i składa się z dwóch etapów:

1) POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE (Erkenntnisverfahren) – odpowiednik polskiego postępowania klauzulowego

2) POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE (Vollstreckungsverfahren, Exekutionsverfahren) – odpowiednik właściwego postępowania egzekucyjnego

 

W ramach powyższego postępowania wyszukujemy właściwy organ egzekucyjny (Bezirksgericht), monitorujemy cały jego przebieg egzekucji komorniczej w Austrii oraz współpracujemy wyszukując majątek dłużnika.

Na każdym z etapów postępowania windykacji w Austrii mamy możliwość upublicznić informację o zadłużeniu konkretnego podmiotu na ogólnodostępnej międzynarodowej giełdzie wierzytelności. Konsekwencjami takiego działania są duże problemy dłużnika w Austrii w dalszym funkcjonowaniu na rynku, ograniczony dostęp do kredytów kupieckich, bankowych ect. Często w wyniku działania naszej giełdy dochodzi do sprzedaży takich wierzytelności austryjackich zainteresowanym podmiotom i zaspokojenia Państwa roszczenia.

 

ZAWIERANIE UMÓW W AUSTRII

Ważną kwestią przy zawieraniu umów z zagranicznymi kontrahentami jest umiejętność zabezpieczenia w nich swoich interesów poprzez stosowanie różnych klauzul ułatwiających postępowanie w razie niewywiązywania się z umowy drugiej strony. Stosując odpowiednie zapisy można zastrzec stosowanie właściwego nam prawa na wypadek ewentualnych sporów, zastrzec właściwy odpowiadający nam sąd, przerzucić koszty windykacji na zobowiązanego ect. Służymy Państwu pomocą w sporządzaniu tego typu umów, zabezpieczających przed nierzetelnością partnera handlowego.

 

W przypadku konieczności windykacji w Austrii, takie zapisy w umowie znacznie ułatwią Państwu odzyskanie Waszych należności oraz  realizację zawartego kontraktu.

 

PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY

Polscy przedsiębiorcy, podejmując współpracę z kontrahentem z Austrii, mogą zetknąć się z wieloma FORMAMI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W AUSTRII. Partnerem handlowym może być:

Einzelkaufmann (osoby prowadzące działalność jednoosobowo)

GesbR - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Spółka cywilna )

StGes  - Stille Gesellschaft (spółki ciche)

 

Spółki osobowe:

OG - Offene Gesellschaft (spółki osobowe)

OEG - Offene Erwerbsgesellschaft (spółki jawne zarobkowe)

KG - Komanditgesellschaft (spółki komandytowe)

KEG - Komandit – Erwerbsgesellschaft (spółki komandytowe zarobkowe)

GmbH & Co KG – Komanditgesellschaft und Gesellschaft mit beschränkter Haftung (spółka komandytowa z ograniczoną odpowiedzialnością)

 

Spółki kapitałowe:

GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

AG - Aktiengesellschaft (spółka akcyjna)

Genossenschaften (spółdzielnia)

Verein (stowarzyszenie)

Wiedza o strukturze poszczególnych podmiotów, sposobie ich reprezentacji, odpowiedzialności za zaciągane zobowiązania jest niezwykle istotna, ponieważ ułatwia nam proces windykacji w Austrii.

 

OZNACZENIA AUSTRIACKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

 różnią się od polskich numerów identyfikacyjnych. Umiejętność ich rozkodowania i odszukania we właściwym urzędzie ułatwia nam weryfikację Państwa kontrahentów. Dostęp do takich danych w Austrii a także uzyskiwanie wypisu z rejestru przedsiębiorców jest nieco utrudniony i w większości przypadków odpłatny. W ramach świadczonych usług windykacji w Austrii kompleksowo zajmujemy się również tą kwestią.    

Gewerberegisternummer - numer ewidencji przedsiębiorców nadawany, zgodnie z ustawą o przedsiębiorczości, przez urząd gminy (Gemeindeamt) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorcy (jednak nie wszyscy przedsiębiorcy wskazują ten numer na swoich drukach firmowych)

UID - Umsatzsteuer Identifi kations Nummer - numer identyfikacji podatkowej, odpowiednik polskiego NIP, nadawany przez urząd skarbowy (Finanzamt)

DVR– Numer – Datenverarbeitungsnummer - numer przetwarzania danych, nadawany przez organ rejestrujący dane osobowe, Numer ten otrzymują wszyscy przedsiębiorcy gdy zakres ich działalności uprawnia je do korzystania z baz danych osobowych lub do prowadzenia takich baz.