Windykacja w Czechach

Problem z dłużnikiem z Czech?

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych na terenie Czech, wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od kontrahentów Czeskich.

Jeżeli przydarzył się problem z dłużnikiem proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację sprawy, po czym będziemy mogli Państwu określić jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać należność.

Prowadzimy postępowania windykacyjne wobec dłużników na etapie pozasądowym jak również - o ile zachodzi taka konieczność - na etapie sądowym oraz egzekucyjnym.

Skuteczną windykację należności w Czechach zaczynamy od 1% prowizji.

Współpracujemy z windykatorami terenowymi i najlepszymi adwokatami w Czechach.

 

Zainteresowany współpracą zadzwoń:

791 187 991 / 71 311 89 24 / 22 349 20 90

 

Więcej informacji na temat windykacji w Czechach poniżej:

Powstanie długu w Czechach

1. Na niezapłacenie faktury w terminie płatności należy reagować jak najszybciej, kontaktując się z Czeskim kontrahentem najpóźniej w terminie 14 dni od daty płatności. Doświadczenie naszej firmy oraz miejscowych firm zajmujących się windykacją należności wskazuje, iż szanse na odzyskanie należności, w przypadku której od daty płatności upłynęło ponad 180 dni, są tylko połowiczne.

2. Jeżeli firma pozostaje z kontrahentem w dobrych stosunkach, można z nim następnie uzgodnić czasowe ograniczenie dostaw/usług do czasu uregulowania długu. W przypadku braku kontaktu lub unikania kontaktu kolejną reakcją powinno być wstrzymanie kolejnych transakcji do czasu uiszczenia kwoty dłużnej.

3. Istotne jest jak najszybsze zwrócenie się do dłużnika z Czech o bezwarunkowe potwierdzenie istnienia długu na piśmie – możliwość potwierdzenia istnienia długu przewiduje czeski kodeks handlowy w § 323. Podstawową korzyścią płynącą z posiadania tego dokumentu przez wierzyciela jest fakt, że nie będzie musiał przed sądem w inny sposób udowadniać istnienia i wysokości wierzytelności. Drugą korzyścią jest to, że od momentu podpisania ww. dokumentu przez dłużnika zaczyna biec od nowa termin przedawnienia (czteroletni, zgodnie z czeskim prawem), a co więcej, w treści dokumentu potwierdzającego istnienie długu strony mogą wydłużyć okres przedawnienia do łącznego okresu 10 lat od pierwotnego terminu płatności.

 

Przedawnienia należności w Czechach:

- Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej*3 lata

- Roszczenia wobec konsumentów 3 lata

- Roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu 10 lat*

- Przedawnienie roszczeń z tytułu transportu: zazwyczaj 1 rok

Postępowanie sądowe w Czechach

W Czechach sądem właściwym dla wydania orzeczenia w formie nakazu zapłaty lub elektronicznego nakazu zapłaty wydaje właściwy miejscowo sąd rejonowy (okresní soud). Orzeczenie w formie nakazu zapłaty na podstawie weksla (czeku) zawsze wydaje sąd okręgowy (krajský soud) (przepisy § 9 ustawy nr 99/1963 kodeks postępowania cywilnego). W odniesieniu do właściwości w zakresie wydawania europejskiego nakazu zapłaty zob. art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. W Czechach nie ma przymusu adwokackiego jeżeli chodzi o takie postępowania, ale zawsze warto skorzystać z dobrego adwokata. Nasza kancelaria współpracuje na rynku czeskim z najlepszymi prawnikami w tej tematyce.

 

Opłatę za czynności sądowe w Czechach

Zgodnie z ustawą nr 549/1991 o opłatach sądowych (Zákon o soudních poplatcích), wnosi powód. Opłata wnoszona jest w formie pieniężnej, a jej wysokość wynosi:

  • 1.000 CZK - jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi do 20.000 CZK;
  • 5% wartości przedmiotu sporu - przy wartości przedmiotu sporu wyższej od 20.000 CZK, ale nieprzekraczające 40 mln CZK);
  • 2 mln CZK + 1% z kwoty przekraczającej 40 mln CZK (nie liczy się jednak udziału od wartości powyżej 250 mln CZK) - przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 40 mln CZK.

 

Egzekucja komornicza w Czechach

Wierzyciel ma możliwość wszczęcia egzekucji komorniczej -  wyegzekwowania należności poprzez złożenie wniosku o sądowe wykonanie wyroku (soudní výkon rozhodnutí) zgodnie z Kpc lub też poprzez egzekucję sądową (exekuce prováděná soudním exekutorem) zgodnie z ustawą Nr 120/2001 o egzekutorach sądowych i czynności egzekucyjnej (Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti).

Jakie mienie może podlegać egzekucji komorniczej?

  • rachunki bankowe - tak
  • rzeczowe mienie ruchome - tak
  • zarejestrowane środki transportu - tak
  • mienie nieruchome - tak
  • inne - np. wpływające na prawa majątkowe, na których w ramach zabezpieczenia ustanowiono zastaw, np. prawa do udziału w przedsiębiorstwie lub zarejestrowany znak handlowy
  • typy dóbr lub roszczeń finansowych niepodlegających egzekucji:

 

 

Europejski nakaz zapłaty w Czechach

Dłużnik z Czech