">

Usługi z zakresu windykacji

 

Windykacja we Francji

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych na terenie Francji, wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od kontrahentów francuskich. Francja charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem płatności, lecz ryzyko zawsze istnieje.

Jeżeli przydarzył się problem z dłużnikiem z Francji proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację zadłużenia we Francji, po czym będziemy mogli Państwu określić jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać należność.

Skuteczną windykację należności we Francji zaczynamy od 1% prowizji.

Współpracujemy z windykatorami terenowymi i kancelariami prawnymi na terenie Francji.

 

Windykacja we Francji to zagadnienie, na które składa się wiele odmienności na tle polskiego porządku prawnego. Niejednokrotnie odmienności te są bardzo korzystne dla wierzycieli. Jednak nie każdy wierzyciel potrafi z tego skorzystać, zwłaszcza zagraniczny przedsiębiorca, siłą rzeczy nie zawsze mogący poznać normy prawne tego kraju. Dlatego Kancelaria Prawna WSI Polska służy pomocą w zakresie windykacji we Francji. Pomagamy podmiotom mającym dłużników na terenie Francji, podpowiadamy, z jakich środków ochrony praw wierzycieli można skorzystać na terenie tego kraju. Świadczymy usługi windykacji we Francji stosując szeroką wiedzę i doświadczenie, które nabyliśmy, działając na tamtejszym rynku.

 

PROCES WINDYKACJI WE FRANCJI 

Windykację we Francji rozpoczynamy wysyłając odpowiednie wezwanie do spełnienia świadczenia. Wysłanie takiego pisma musi nastąpić w trybie poleconym za potwierdzeniem odbioru, gdyż od tej daty zaczynają biec odsetki ustawowe. W ten sposób uruchomiony zostaje etap polubowny windykacji. W zależności od reakcji dłużnika, francuskie regulacje prawne dają nam kilka możliwości postępowania.

Możemy skorzystać z mediacji bądź arbitrażu poprzez Centrum Mediacji i Arbitrażu (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris), które powstało w 1995 roku w Paryżu przy Izbie Handlowo Przemysłowej i jest jednym z najważniejszych centrów europejskich zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów gospodarczych. W Paryżu istnieje również Międzynarodowy Sad Arbitrażowy (Cour Internationale d’Arbitrage - ICC). Zaletą postępowań przed tymi instytucjami jest na pewno ich szybkość i dyskrecja, należy się jednak  liczyć z opłatami dla arbitrów, które ponoszą strony.

W przypadku, gdy poweźmiemy informację o pogarszającej się sytuacji finansowej dłużnika, prawo francuskie daje nam możliwość zabezpieczenia naszego roszczenia na majątku dłużnika poprzez zajęcie rzeczy na zabezpieczenie (saisie conservatoire) bądź zabezpieczenie sądowe (sûreté judiciaire). W tym celu musimy najpierw uzyskać pozwolenie właściwego sędziego do spraw egzekucji (juge de l’exécution). Skutecznie korzystamy z tych rozwiązań, które znacznie podnoszą efektywność naszych działań windykacyjnych.

Postępowanie sądowe we Francji

rozpoczynamy w momencie, gdy środki windykacji polubownej okażą się bezskuteczne bądź wymaga tego ochrona interesów naszego klienta. W zależności od sytuacji, wierzyciel ma do dyspozycji kilka sposobów dochodzenia należności, między innymi:

- Nakaz zapłaty we Francji (Injonction de payer)

- Nakaz wykonania świadczenia (Injonction de faire)

- Postępowanie uproszczone (Référé)

- Pozew przed sądem gospodarczym w procedurze zwyczajnej

- ETE – postępowanie prowadzone na podstawie ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 805/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych)

- postępowanie o uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

 

Po uzyskaniu właściwego orzeczenia sądu, zasądzającego na rzecz naszego klienta przedmiotowe roszczenie i dalszym braku płatności ze strony dłużnika, rozpoczynamy etap postępowania egzekucyjnego – Egzekucja komornicza we Francji. Należy tutaj wspomnieć o kilku istotnych różnicach na tle polskiej procedury. Otóż na etapie postępowania egzekucyjnego dłużnik ma prawo:

- zwrócić się o zawieszenie egzekucji do Prezesa sądu apelacyjnego (o ile egzekucja może poważnie zagrozić jego przetrwaniu, lub pociągnąć nieodwracalne dla niego skutki)

- wystosować pozew przed sąd egzekucji (juge de l’exécution tzw. JEX) w celu uchylenia egzekucji lub uzyskania terminów, o ile są na to podstawy prawne

 Egzekucja komornicza we Francji

Nadzorujemy Komornika we Francji, aby ten etap został przeprowadzony z wykorzystaniem wszelkich dozwolonych metod, aby wyegzekwować należność oraz koszty.

 

ZAWIERANIE UMÓW WE FRANCJI

 

Decydując się na współpracę z francuskim partnerem handlowym, warto wiedzieć o różnego rodzaju zabezpieczeniach umownych, gwarantowanych przez prawo francuskie, zabezpieczających przed nieuczciwością ze strony partnera w trakcie wykonania umowy. Wyróżnić wśród nich możemy m.in. gwarancje umowne (Umowne zastrzeżenie prawa własności/Clause de réserve de propriété, zabezpieczenie rzeczowe, zabezpieczenie osobiste – poręczenia) oraz bankowe, akredytywa dokumentowa. WSI Polska – Windykacyjny Serwis Informacyjny służy Państwu pomocą przy sporządzaniu tego typu klauzul umownych. Doradzamy, jak najlepiej skonstruować treść kontraktów handlowych, aby stanowiła solidne zabezpieczenie Państwa interesów.

Przy realizacji umów we Francji w przypadku opóźnień w płatnościach warto wiedzieć, jak wygląda kwestia odsetek za zwłokę. Otóż prawo francuskie w takiej sytuacji przewiduje odsetki ustawowe, których wysokość na chwilę obecną (od 2010 roku) osiągnęła swój najniższy poziom w stosunku do poprzednich lat (stopa 0,65%). To oznacza, że warto w umowach przewidzieć wyższa stopę odsetkowa od tej, którą przewiduje francuskie ustawodawstwo.

Ważnym elementem przy zawieraniu umów z francuskimi przedsiębiorcami jest także sprawdzanie partnerów do współpracy, chociażby poprzez wyciąg z Rejestru spółek czy rejestru dłużników we Francji. Świadczymy Państwu pomoc również w tego typu działaniach, przeprowadzamy wstępne weryfikacje kontrahentów.

 

PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY

Na terenie Francji prowadzenie działalności gospodarczej może przybrać formę:

 

  1. przedsiębiorca indywidualny tzw. auto-entrepreneur (wolne zawody/professions libérales reglamentowane i niereglamentowane);
  2. Spółki cywilne (Sociétés Civiles)
  3. Spółki handlowe (Sociétés Commerciales)

- Spółka jawna (Société en Nom Collectif – SNC)

- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Société A Responsabilité

Limitée - SARL)

- Spółka akcyjna (Société Anonyme - SA)

- Spółka akcyjna uproszczona (Société par Actions Simplifiée - SAS)

- Spółka europejska (Société européenne - SE)

  1. Spółki nie posiadające osobowości prawnej

-   Spółka cicha (société en participation)

 

 

Każde przedsiębiorstwo posiada własne oznaczenia identyfikujące przyznawane przez urząd statystyczny (INSEE):

- numer identyfikacyjny tzw. SIRET składający się z 14 cyfr zawierający w sobie

numer SIREN (identyfikujący przedsiębiorstwo) oraz NIC (identyfikujący

lokalizację lub główną siedzibę przedsiębiorstwa).

- INSEE przyznaje również kod APE określający główny profil działalności przedsiębiorstwa

Dłużnik z Francji
Komornik we Francji
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym we Francji
Windykacja we Francji
Komornik - Francja

Upadłość - Francja

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna
W.S.I. Polska
ul. Gagarina 66/2
54-620 Wrocław