PORTUGALIA - WINDYKACJA

 

Windykacja należności w Portugalii  prowadzona jest przez nas w oparciu o rozległą wiedzę na temat reguł prawnych i zwyczajowych panujących na tamtejszym rynku. Zarówno współpraca z kontrahentem jak i windykacja wymaga znajomości podstawowych przepisów dotyczących chociażby form prowadzenia działalności, a co za tym idzie form odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów gospodarczych i w dalszej kolejności – możliwości skutecznego dochodzenia należności, a więc skutecznej windykacji. W Portugalii prowadzimy działania windykacji pośredniej i bezpośredniej, nasi prawnicy skutecznie przeprowadzą sprawę przez sąd jak również skierujemy sprawę do Komornika i będziemy nadzorować jego działania.

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska dysponuje takim zasobem wiedzy oraz doświadczenia i dlatego jesteśmy w stanie dla Państwa świadczyć pomoc przy odzyskiwaniu należności w Portugalii. Dobry adwokat to podstawa sukcesu. Współpracujemy tylko z najlepszymi adwokatami portugalskimi.

Portugalski dłużnik nie płaci - nie czekaj skontaktuj się z nami.

 

Egzekucja komornicza w Portugalii  (Processo de execução)

Celem postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie w drodze przymusowej, roszczenia wierzyciela z majątku dłużnika i co ważne, niezależnie od jego woli. W określonych przez prawo przypadkach, istnieje także możliwość egzekucji należności z majątku osoby trzeciej. Egzekucja może być także prowadzona wobec spadkobiercy dłużnika.

Procedura egzekucji komorniczej uruchamiana jest, gdy dłużnik nie uregulował długu w sposób dobrowolny. Postępowanie zaczyna się wraz z momentem złożenia wniosku do sądu miejsca zamieszkania dłużnika lub miejsca położenia jego siedziby. Jeśli sąd uzna roszczenie wierzyciela za zasadne wydaje tytuł egzekucyjny, który jest stwierdzeniem istnienia długu i obowiązkiem świadczenia dłużnika na rzecz wierzyciela. Podobnie jak w prawie polskim, tytuł egzekucyjny winien być zaopatrzony w klauzule wykonalności, która poświadcza, że dany tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania w drodze przymusu. Jeśli wyegzekwowana kwota nadal nie pokrywa należnych wierzytelności, dług wciąż istnieje a dłużnik obowiązany jest do uregulowania zaległości. Działania egzekucyjne, przeprowadzane są przez radcę prawnego wykonawczego, wyznaczonego przez wnioskodawcę lub przez sąd. Jeśli w danym okręgu nie ma żadnego radcy prawnego uprawnionego do przeprowadzenia egzekucji, może to uczynić powołany przez sąd Postępowanie windykacyjne w Portugalii urzędnik. Należy pamiętać, że kiedy wartość przedmiotu sporu jest większa niż 14.963,94 euro, istnieje przymus adwokacki.

Koszty egzekucyjne w Portugalii obejmują opłaty i koszty prawne.

 Opłaty wnoszone na rzecz urzędnika - ustalane są przez prawo w zależności od wykonywanych czynności.

Egzekucja może być przeprowadzona z ruchomości (np. samochód), nieruchomości, jak też z pensji, lokat bankowych, obligacji lub papierów wartościowych. Nie mogą być jednak zajęte rzeczy, które nie są przedmiotem obrotu gospodarczego. 

Postępowanie upadłościowe w Portugalii (Processo de Insolvência)

Zgodnie z prawem portugalskim "upadłość" jest definiowana jako niezdolność dłużnika do spełnienia swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności.

Aby wszcząć postępowanie upadłościowe, wierzyciel musi wykazać, iż dłużnik nie jest w stanie spełnić zobowiązań w terminie ich wymagalności lub w przypadku osób prawnych, że zobowiązania są wyraźnie wyższe niż aktywa spółki.

Postępowanie sądowe w Portugalii (Ação Ordinária)

Postępowanie sądowe w procesie cywilnym obejmuje między innymi czynności sądów powszechnych, związane z rozstrzyganiem spraw cywilnych oraz zabezpieczeniem roszczeń, wykonaniem orzeczeń sądowych i tytułów egzekucyjnych. Nasza kancelaria współpracuje z najlepszymi adwokatami z Portugali, jeżeli poszukujesz dobrej obsługi prawnej zapraszamy.