Windykacja w Danii

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych na terenie Danii, wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od kontrahentów duńskich. Jeżeli przydarzył się problem z dłużnikiem w Danii proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację zadłużenia w Danii, po czym będziemy mogli Państwu określić jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać należność. Skuteczną windykację należności w Danii zaczynamy od 1% prowizji. Współpracujemy z windykatorami terenowymi i kancelariami prawnymi na terenie Danii.

Zainteresowany zadzwoń:

791 187 991 / 71 311 89 24 / 22 349 20 90

Poniżej przedstawiamy szereg praktycznych informacji o możliwościach polubownych, procesowych, egzekucyjnych w Danii.

 

Dochodzenie roszczeń pieniężnych w Danii

W razie braku dobrowolnego wykonania zobowiązania pieniężnego przez dłużnika każdy system prawny umożliwia ochronę interesów wierzyciela poprzez przymusowe wykonanie świadczenia, tj. egzekucję wierzytelności w Danii.

Niniejsze opracowanie skierowane jest przede wszystkim do polskiego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Danii. Omawia ono w zarysie najważniejsze problemy dochodzenia roszczeń pieniężnych w Królestwie Danii (na terytoriach odrębnych – Grenlandii i Wyspach Owczych – procedura ta może się nieco różnić od niżej opisanej).

Przedmiotowe dochodzenie roszczeń odbywa się w kilku etapach. W pierwszej kolejności wzywa się dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia. W razie bezskutecznego upływu zakreślonego terminu, jeśli roszczenie nie nadaje się bezpośrednio do egzekucji, wnosi się do sądu dystryktowego o zasądzenie żądanej kwoty pieniężnej. Jeśli dłużnik w takiej sytuacji nie spełnia świadczenia, po uzyskaniu tzw. klauzuli wykonawczej (jeśli jest to konieczne) następuje egzekucja z jego całego majątku.

Należy zaznaczyć, że poniższe omówienie ma jedynie charakter orientacyjny i zaleca się korzystanie z pomocy specjalistycznej.

 

DŁUŻNIK z DANII

Egzekucja komornicza

Egzekucja zagranicznych wyroków w Danii

Rejestr dłużników

Przedawnienie należności

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - Upadłość dłużnika w Danii

Termin przedawnienia należności w Danii

Przedawnienie ma na celu stabilizację sytuacji prawnej stron danego stosunku prawnego. Dopuszczenie dochodzenia roszczeń bez żadnych ograniczeń czasowych „prowadziłoby do sytuacji, w której strony pozostawałyby przez dziesiątki lat w niepewności co do swej sytuacji prawnej”. Dlatego po upływie okresu przedawnienia dłużnik może skutecznie zwolnić się z obowiązku świadczenia. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy roszczenie nie uległo przedawnieniu.

Instytucję przedawnienia w Danii reguluje Ustawa nr 522 z dn. 6 czerwca 2007 r. o przedawnieniu roszczeń (duń. Lov om forældelse af fordringer), która weszła w życie w dn. 1 stycznia 2008 r. (§ 29 Ustawy). Generalna zasada stanowi, iż okres przedawnienia wynosi 3 lata. Niektóre, ściśle wyliczone w Ustawie roszczenia przedawniają się z upływem 10 lat. Termin ten biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (tj. można skutecznie żądać jego spełnienia, np. termin płatności). Terminy prze­daw­nienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Nowa Ustawa dotyczy także czynności prawnych dokonanych przed dniem jej wejścia w życie. Należy jednak dodać, że do dn. 31 grudnia 2007 r. przedawnienie regulowane było Ustawą nr 274 z dn. 22 grudnia 1908 r. o przedawnieniu niektórych roszczeń (duń. Lov om Forældelse af visse Fordringer, Forældelsesloven), która weszła w życie w dn. 1 stycznia 1910 r. (§ 5 Ustawy). Przedmiotowy okres przedawnienia w okresie obowiązywania tej Ustawy wynosił 5 lat.

Dla porównania, w prawie polskim okres przedawnienia wynosi 10 lat (zasada ogólna), zaś dla świadczeń okresowych oraz spraw gospodarczych (art. 4791 k.p.c.) – również 3 lata (art. 118 k.c.).

 

 

DŁUŻNIK z DANII

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

 

 

 

Współpracujemy z: