">

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - naprawczym - likwidacyjnym

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska – oferuje pomoc wierzycielom w profesjonalnym przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłościowej w sytuacji, gdy dłużnik ogłosił upadłość.

Poprawne przygotowanie i złożenie w sądzie upadłościowym zgłoszenia wierzytelności leży w interesie prawnym wierzyciela, dlatego warto zgłosić się po pomoc do specjalistów.


Postępowanie upadłościowe to procedura regulująca zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika, w stosunku do którego sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Postępowanie upadłościowe może być prowadzone w dwóch trybach: likwidacyjnym – upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego oraz układowym – upadłość z możliwością zawarcia układu.

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest formą dochodzenia roszczeń przed sądem, albowiem sędzia – komisarz ma prawa i obowiązki sądu.

 

TERMIN ZGŁOSZENIA

Wierzytelność należy zgłosić w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Termin zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym wynosi najczęściej 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości

 

KOSZTY ZGŁOSZENIA WIERZYTELNOŚCI

Zgłoszenie wierzytelności nie podlega opłacie sądowej.

 

Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na urzędowym formularzu. Zgłoszenie wierzytelności składane jest przez wierzyciela w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz sędzia-komisarz przekazuje syndykowi.

Co podać w zgłoszeniu?

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1)  imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2)  określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3)  dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;

4)  kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5)  zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6)  w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7)  stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8)  jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.


Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym, prowadzimy sprawy w tym zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na terenie całej Unii Europejskiej w Państwach takich jak: Albania, Andora, Austria, Belgia, BiałoruśBułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta,  Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,  Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław