Egzekucja zagranicznych wyroków i orzeczeń arbitrażowych w Danii

 

Egzekucji dokonuje się w tym kraju, gdzie dłużnik – w ocenie wierzyciela – posiada jakikolwiek majątek, który może stanowić przedmiot postępowania egzekucyjnego.

Orzeczenia sądów państwowych z państw członkowskich UE regulowane są w Rozporządzeniu Bruksela I. Orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim UE są uznawane (art. 33) i wykonywane (art. 38) w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Odmowa uznania i wykonania może nastąpić tylko w enumeratywnie wyliczonych przypadkach, np. niezgodność z porządkiem publicznym. Orzeczenie z państwa UE nie może być w żadnym wypadku przedmiotem kontroli merytorycznej na jakimkolwiek etapie.

BARDZO WAŻNE

Należy podkreślić, że w Danii nie stosuje się: Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, europejskiego nakazu zapłaty ani europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Dania (tak jak Rzeczpospolita Polska) jest stroną konwencji nowojorskiej z dn. 10 czerwca 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. Sądy duńskie uznają orzeczenia arbitrażowe za wiążące i wykonują je w sposób przewidziany w prawie duńskim. Przy składaniu wniosku o stwierdzenie wykonalności należy przedstawić należycie legalizowany oryginał orzeczenia lub należycie uwierzytelniony odpis takiego dokumentu oraz oryginał umowy arbitrażowej lub należycie uwierzytelniony jej odpis. Powód zostaje obciążony jedynie kosztami wymaganymi dla uznania lub wykonania krajowych orzeczeń arbitrażowych.

Wszelkie orzeczenia zagraniczne winny był przetłumaczone na jęz. duński przez upoważnionego tłumacza przysięgłego.

DŁUŻNIK z DANII

Egzekucja komornicza

Egzekucja zagranicznych wyroków w Danii

Rejestr dłużników

Przedawnienie należności

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - Upadłość dłużnika w Danii

Upadłość w Danii

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

 

Współpracujemy z: